Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Bombo Bikes.

1. Definities
• Aanbod: een aanbod van Bombo Bikes voor de koop van het product, met daarin opgenomen een koopprijs, betalingsverplichtingen, additionele kosten, een indicatie/verwachte levertijd, en waarin de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is opgenomen;
• Bombo Bikes: de onderneming die ebikes en toebehoren verkoopt onder de handelsnaam Bombo Bikes;
• Bedenktijd: de termijn van 14 dagen na ontvangst waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
• Garantievoorwaarden: voorwaarden ten aanzien van garantie, die van toepassing zijn op de producten van Bombo Bikes en alle overeenkomsten tussen Bombo Bikes en Klant en die beschikbaar zijn op de Website;
• Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Klant om binnen de Bedenktijd afstand te doen van de Overeenkomst op afstand;
• Klant: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf met wie Bombo Bikes een overeenkomst aangaat;
• Modelformulier voor herroeping: het in bijlage 1 bij deze algemene voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
• Overeenkomst op afstand: Iedere overeenkomst die tussen Bombo Bikes en Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
Website: de website van Bombo Bikes; www.bombobikes.nl.

2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst tussen Bombo Bikes en Klant waarop Bombo Bikes deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Bombo Bikes voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Bombo Bikes zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Klant kosteloos aan hem worden toegezonden.
3. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
5. Indien Bombo Bikes niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Klant in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
6. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het bepaalde in het tweede en derde lid van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

3. Offertes en Aanbod
1. Alle aanbiedingen van Bombo Bikes zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een Aanbod vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Bombo Bikes kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Ieder Aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs inclusief belastingen, de eventuele kosten van aflevering, de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn, het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht, de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van deze overeenkomst, de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Bombo Bikes de prijs garandeert, de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel, of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze door de Klant te raadplegen is en de manier waarop de Klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.
4. De in een Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Transport- en montagekosten worden separaat vermeld en zijn nadrukkelijk niet inclusief de in de aanbiedingen vermelde prijzen inbegrepen.
5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen Aanbod dan is Bombo Bikes daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Bombo Bikes anders aangeeft.
6. Alle opgaven door Bombo Bikes van getallen, maten, gewichten, kleuren en/of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan. Bombo Bikes staat er niet voor in dat zich terzake afwijkingen zullen voordoen. Vergissingen, zoals prijsfouten op de website www.bombobikes.com, in reclame-uitingen, aanbiedingen, offertes, publicaties, orderbevestigingen, facturen en andere bescheiden afkomstig van Bombo Bikes, binden Bombo Bikes niet. Bedoelde opgaven, alsmede getoonde modellen of tekeningen zijn niet-bindende aanduidingen van de betreffende artikelen.
7. Offertes en aanbiedingen, folders en de Website daaronder begrepen, zijn vrijblijvend en gelden slechts als uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling.

4. De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding van de Klant van het Aanbod en het voldoen van de daarbij door Bombo Bikes gestelde voorwaarden.
2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Bombo Bikes onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het Aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Bombo Bikes is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Bombo Bikes passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal Bombo Bikes daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Bombo Bikes kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien Bombo Bikes op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De prijs
1. Gedurende de in het Aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid kan Bombo Bikes producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Bombo Bikes geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het Aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Klant de mogelijkheid heeft om de overeenkomst te ontbinden met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
4. Alle op de Website en in andere van Bombo Bikes afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
5. Er worden aparte verzendkosten gerekend.
6. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Bombo Bikes kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Bombo Bikes afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
7. Bombo Bikes kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

6. Levering, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan Bombo Bikes kenbaar heeft gemaakt.
2. Leveringstermijnen worden slechts bij benadering opgegeven. Bombo Bikes zal de geaccepteerde bestellingen leveren op een nader aan te geven moment en zal de Klant op de hoogte houden over de leveringstermijn en het daadwerkelijke moment van levering. Indien de bezorging grove dan wel onredelijke vertraging ondervindt nadat Bombo Bikes de Klant heeft geïnformeerd over het moment van levering, of indien blijkt dat een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden.
3. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Bombo Bikes (indien van toepassing) het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Bombo Bikes zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Bombo Bikes.
5. Dag en tijdstip van aflevering zijn afhankelijk van het leverschema van de transporteur. Het is niet mogelijk een gemaakte afspraak te verzetten. Er vindt in principe geen levering plaats op zaterdag of zondag, in de avonduren of op feestdagen.
6. Aflevering vindt plaats tot de deur van de Klant. Het is de medewerker van de transporteur niet toegestaan de woning van de Klant, de schuur of anderszins bij de woning behorende onroerende zaken, te betreden.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Bombo Bikes tot het moment van levering door Bombo Bikes aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan Bombo Bikes bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
8. Bombo Bikes heeft het recht bepaalde werkzaamheden -zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend- de uitvoering van de garantiewerkzaamheden, het transport en de montage van artikelen, te laten verrichten door derden.
9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Klant, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Bombo Bikes zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

7. Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
2. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Bombo Bikes te melden.

8. Eigendomsvoorbehoud
1. De door Bombo Bikes geleverde zaken blijven het eigendom van Bombo Bikes totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met Bombo Bikes gesloten (koop) overeenkomsten is nagekomen:

a. de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,
b. de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de (koop)overeenkomst(en) door Bombo Bikes verrichte of te verrichten diensten,
c. eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van (een) (koop) overeenkomst(en).

2. Door Bombo Bikes afgeleverde zaken mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de wederpartij niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
3. Indien de wederpartij met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Bombo Bikes tekortschiet of Bombo Bikes goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is Bombo Bikes gerechtigd om eigenmachtig en zonder enige aansprakelijkheid jegens de wederpartij, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. De wederpartij verleent Bombo Bikes en haar werknemers bij voorbaat toestemming om de terreinen en gebouwen van de wederpartij te betreden om de zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van Bombo Bikes op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke mededeling, te ontbinden.
4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Bombo Bikes zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
5. De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van Bombo Bikes:

a. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
b. alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Bombo Bikes op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
c. de vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Bombo Bikes geleverde zaken te verpanden aan Bombo Bikes op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW; d. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Bombo Bikes;
e. op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Bombo Bikes ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

9. Garantie
Bombo Bikes geeft garantie tegen eventuele constructie- en/of materiaalfouten op basis van de volgende voorwaarden.

9.1 Termijnen
1. De garantietermijn gaat in op de dag van aankoop van de fiets.
2. Gedurende de geldende garantieperiode(s) zullen alle onderdelen, waarvan is vastgesteld door Bombo Bikes dat er sprake is van een materiaal- en constructiefout, naar keuze van Bombo Bikes worden gerepareerd, dan wel worden vergoed.
3. Bombo Bikes geeft twee jaar garantie op materiaal- en constructiefouten op het frame en de voorvork.
4. Bombo Bikes geeft twee jaar garantie op alle kunststof onderdelen, met uitzondering van de in artikel 1.7 genoemde onderdelen.
5. Bombo Bikes geeft twee jaar garantie op de accu. De capaciteit van de accu zal afnemen na rato van het aantal laadcycli en leeftijd. Deze afname van capaciteit valt niet onder garantie.
6. Voor alle accessoires geldt een garantietermijn van 1 jaar op constructie- en/of materiaalfouten.
7. Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals bijvoorbeeld banden, ketting, kettingbladen, kabels, remblokken en remschijven, wordt geen garantie gegeven.
8. Op alle overige onderdelen geeft Bombo Bikes twee jaar garantie.
9. Onderdelen vervangen in de garantieperiode vallen onder de standaard garantietermijn van de fiets.

9.2 Arbeidskosten
1. Eventuele kosten van (de-)montage zijn voor rekening van de eigenaar, indien van de eigenaar verwacht mag worden dat het te vervangen onderdeel zelf gemonteerd kan worden.

9.3 Overdraagbaarheid
1. Fabrieksgarantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van de betreffende Bombo Bikes fiets en is dus niet overdraagbaar.

9.4 Uitsluitingen
1. Bovenstaande garantievoorwaarden zijn niet van toepassing wanneer:

a. Er sprake is van normale slijtage aan onderdelen, dan wel van verkeerde afstelling van onder andere banden, ketting, remmen, kabels, tandwielen, etc.
b. Er schade is door val of aanrijding.
c. De fiets niet regulier onderhouden en gerepareerd is door een erkende Bombo Bikes dealer.
d. Er aanpassingen zijn gedaan aan de originele staat, zoals het gebruik van niet-erkende Bombo Bikes onderdelen en/of accessoires.
e. De fiets onjuist en/of onzorgvuldig gebruikt is of niet in overeenstemming met de bestemming van de fiets gebruikt is, bijvoorbeeld voor commerciële activiteiten.
f. Er sprake is van schade veroorzaakt door klimatologische invloeden, zoals verwering van lak en zadel, corrosie en/of roestvorming.
g. Er schade is ontstaan door het niet opvolgen van de gebruikershandleiding of veiligheidsvoorschriften.
h. De fiets op welke wijze dan ook wordt opgevoerd of aangepast. Bombo Bikes kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het opvoeren of aanpassen van het product, onder welke omstandigheden dan ook. Wanneer u het product opvoert of aanpast dan vervalt elke vorm van garantie aan het product.
i. De fiets gebruikt blijft worden ondanks dat er schade of gebreken geconstateerd zijn.

9.5 Garantie claimen
1. Klachten en garantieaanvragen dienen ingediend te worden bij uw Bombo Bikes dealer. Uw Bombo Bikes dealer is te allen tijde het eerste aanspreekpunt. Het betreffende onderdeel wordt met de aankoopnota door de dealer opgestuurd naar Bombo Bikes met vermelding van de klacht. Bombo Bikes zal beoordelen of er sprake is van garantie. 
2. Eventuele (de)montagekosten kunnen door uw dealer aan u in rekening worden gebracht.
3. Eventuele kosten voor transport van de fiets en/of onderdelen van uw dealer naar Bombo Bikes kunnen door uw dealer aan u in rekening worden gebracht.

9.6 Aansprakelijkheid
1. Een door Bombo Bikes gehonoreerde garantieclaim onder deze voorwaarden houdt nadrukkelijk geen erkenning van aansprakelijkheid van Bombo Bikes in voor eventueel geleden schade door de eigenaar of door derden. Iedere aansprakelijkheid van Bombo Bikes voor gevolgschade wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. De aansprakelijkheid van Bombo Bikes strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze garantievoorwaarden en/ of de toepasselijke algemene voorwaarden van Bombo Bikes.

10. Crowdfunding
1. Bombo Bikes presenteert tijdens de crowdfunding campagne het concept. Het uiteindelijke product zal binnen redelijke wijs afwijken van de getoonde foto's en video's. 
2. Wanneer de Klant tijdens de crowdfunding campagne een product aanschaft zal Bombo Bikes dit geld apart zetten. Wanneer het doel van minimaal 50 fietsen behaald is zal Bombo Bikes dit geld inzetten om de eerste serie fietsen te produceren. Mocht het doel niet behaald worden krijgt de Klant 100% van het geld terug. 

crossmenu